luni, 4 decembrie 2017

CDXXV. DA SE RAZSMEJÉMI

Sklučnata raka i starnata na hurtuvanjétu ditu premestva fálkata na čeleka na idna starna i udguváre na pitánčitu “Ištiši još?”

Sate ti ištati hubavotu i dubrotu! Nide gj ustáve da tij zemati!

Ima dve hurti détu utváreti mlogja vratá: “drapni” i “ natisni”

Nide se kaca či kako mislati horata, sekaći ni ji právati tvarde častu.

Za idno umernu jasći, zimisi pu idno točnu u seku raka.

 Ima idini po dubar sveti, ama i mlogu skapi.

Begaj ud  mamenjétata na telotu/ tentácjite, ama ni mlogu barži za da možati da te stégnati.

Nékade nide proba dalbučnata na neku téča s dváta kráka na idnaši.

Hubusta i faznuvita na žinite za da možati mažjéte da se zalibati za tej, a glupusta za tija da možati da se zalibati.


CDXXIV. ВИНГАНСКИЯТ ПРОЗОРЕЦ КЪМ НЕБЕТО


S mlogu rádus predstávem makár gá imami taze prelega balgarsći ali banátsći balgarsći novu izdádni knigi. Séga imami još idna takvaze izvanreda rádusna prelega. Vingánete se gordejat s tejnata gulema čarkva, katedrala, no i nija, i etu i idna kniga, napisana pu balgarsći knižovini jazéć za taze mlogu hubanka čarkva. Aku sam cégurini či néma banátsći balgarin palćenin kojtu ne dubližili du taze hubanka vingánska čarkva, s tolkus po mlogu vu dekam da dustigniti du nija i da prečetéti taze kniga. Sam još po cégurini či tuje dekani ne si imálu nužda, či le kaći da ni si žéliš da imaši idna takvaze kniga.
          Za žálust, za gulema žálust, sam saštisani či takoze neštu moži da se tréfi/ dugudi. Napičetna u Balgarija, i s tolkus po mlogu mačnu da se rasprahuva pu banátsćite sela. Vájda vingánete sa dustignali po barzi du nija, ama drugjete, cégurnu či ni. Za kako i napičetna u Balgárja, sám ávtore moži da mu ubádi, ali i bizi da gu pitam možim da si dedémi isápt. Žálnu, sas sém mlogu žálnu, ubáždem još idnaš, makár či se zavráštemi, gá nekuj i kadarin da gázi pu tela, sám mégvotu da mu se izbadi, i da pukáži, makár či nekuj ni gu verva či toj, tá ali tija sa náj hitri ud palćenete i biz tej nija véć udkole bi se izgubili, i ni u sétnija red da razberémi či nikuj, ama nikuj ud toze svet niji kadarin da napiši nitu dve redelčeta, ampa ud di idna cela kniga, udvan tej.
Ama s taze kjniga u racte, kujatu s tolkus milni, sládći, hubanći hurti predstáve taze čarkva i s sarcata kantu nebeto prez taze čarkva zabrávemi teze miselj i se molimi na Boga da mu ukripi s mlogu putera da se napičetati još mlogja takvize knigi. Brávo i gulemu čestitanji na ávtore, idini istensći vingánini.


joi, 30 noiembrie 2017

CDXXIII. ŠÉSI HURTI

     Pisátela Ernest Hemingwai se-j pudfánali idnaš či za zaras sarcáta
i za naprávi saldzite da purčučurat sas idna prikazka ud…sámu šési hurti. I prejgráli.
,,For sale: baby shoes, never worn”

,,Za prodanj: butušćita za novu rudéni, nihaznuvani”


     Ud tugázi, mlogja tima sa probali da napišati náj žálnata prékazka , ud … sámu šési hurti.
    Istenata i či gá se preubarnati, teze kasi žálni prékazći, ali si izgubati ud usežbite détu mu gji nosati, ali prejgrájati nekolkusi hurti.
   Etu nekolkus primere.
,, Nipuznáti. Drugáre, Hubavi drugáre. Zalibni, Nipuznáti”
,,Sti grešili numera. Udguváre puznátija glás”
,, Purdávam parašuta, niutvarena, tuka, tám karvava”
,,Srebarna svábda. Sámu s idin stol”
,,Sam kupil trandáfere. Zákluča i umenati ”
,,I menalu vremeto štut sam čekal”
,,Uholnusta, kača magnét prebire zli raboti ”

     Nisam namerili nidgj pu svetovnata mreža interneta, ama usežtem či nisam parvija kojtu se misli na pá takvize kasi prékazći, ud sámu šési hurti, ama kujati mu zarádvati. Áz sam probali, probajti i vija. 

,,Blizu du Tébe išta áz Bože ”
,,Te milvam, májca na mojte dicá!”
,,Sveta Familja, Isus, Marija, Jozef- pumagájti-mu ”

     Out si hurtuvami za šési,  za ustáva nastarna šestet hurti, i hájdati da zapántim šeste glávni isteni:
1.    Sám idin Bog ima.
2.    U idina Bog ima tri personi: Bašta, Sin i Duh Svet.
3.    Sin božji ij stánal čeleć za da mu udkupi i spasi s négvata smrać.
4.    Bog ij právedini sadovnić kojtu za nadari dubrijte i za pedépsa hargjevite.
5.    Dušata na čeleka i véčna.

6.    Za da se spasimi mu-j nužna božjata milus.

sâmbătă, 18 noiembrie 2017

CDXXII. PRÁVBITE MA MILUSARCNUSTA

TELOVNITE PRÁVB NA MILUSARCNUSTA

1.    Da narániš gládnite.
2.   Da pujéš žadnite.
3.   Da ubličeš sirmásete.
4.   Da dávaš kunák na patnicite.
5.   Da uslubudiš robjacite.
6.   Da puháždeš bulnávite.
7.    Da zakupávaš martavite.DUHOVNITE PRÁVB NA MILUSARCNUSTA

1.                Da pugádiš grešnite.
2.                Da učiš niznájnicite.
3.                Da upatvaš na dubro dveumnite.
4.                Da raztušvaš žálnite.
5.                Da pudnáseš s iztarplivu sarci uvredvanjétata.
6.                Da uprustiš na unezi kujatu te uvredvat.
7.                Da moliš Boga za žuvite i martavite.

CDXXI. PARVIJA SVETOVIN DENJ NA SIRMÁSETE

“Da ni milvami s hurti, negu s právbi”

 

          Taze nedele, 19 november 2017-ta gudina Katuličánskata Čarkva pudbelezva za paruvi pać “Dene na sirmásete”. Za idini takaze denj, inécjátivata varvi ud Sveti Bašta Pápa Fránc, i tuj i blo izjavénu još ud unazi gudina, tojest na 13 oktobera.
              Kaći hubanći mu deka Sveti Bašta Pápa Fránc:
             “Aku ištimi da se sretim s Isusa, treba da dustégnimi du négvotu telu, prez uránevotu telu na sirmásete”.
            “Na usnuvanjétu, počnivanjétu na makár kakva dubra právba, kujatu možimi da ja navaršimi toze denj, fundácjata, temele da badi mulitvata. Da ni zabrávimi či – Bašta Náš- i mulitvata na sirmásete.”
             Ali áféša :
        “ Učástvaj i ti, pukani neguku da pladnuva toze denj zágjnu s vášta familja, ali, zágjnu s obštnusta uredeti idno jádenj za sirmásete, ali, pudari idin procént ud tojta zasluga za toze mesec na idna orgánézácja kujatu pumága i se brégosva za sirmásete.”

            Sam cégurini či námu ni treba da mu deka nékuj, out nija znájmi kako treba da právimi kača istensći krastjáne. Stéga da se mislimi na právbite na milusarcnusta.

Za tuj, slédnija post za gu prepuračemi na tej, na teze  právbi na milusarcnusta kujatu mu učati kaći da dustégnimi du Nebéskata Daržáva. 

vineri, 17 noiembrie 2017

CDXX. “ÁZ SAM BALGARČE”

Аз съм българче
Аз съм българче, и силна
майка мене е родила;
с хубости, блага обилна
мойта родина е мила.

Аз съм българче. Обичам
наште планини зелени,
българин да се наричам –
първа радост е за мене.

Аз съм българче свободно,
в край свободен аз живея,
сичко българско и родно
любя, тача и милея.

Аз съм българче, и расна
в дни велики, в славно време,
син съм на земя прекрасна,
син съм на юнашко племе.

Иван Вазов

IX фестивал „Аз съм българче“ – Тимишоара, Румъния

   Taze gudišnata edicja na Festivála “Áz sam balgarče” uredén ud Fundácjata “Tangra” ud Mádrid Spánja, i bili gazduvan ud Ásočijácjata Balgarče ud Vinga.
 Na tije sreštenj, sas idinstvenija cél da preberi dicáta ud čužbina, da ujákni žélbata da se borati za upázvanjétu na trádicjte, folklore i balgarskata kultura, sa zal del dicá ud po mlogja daržávi.
   U parvija denj gustenete i sate prebránite sa puhodli Vinga, tám détu se-j krénali festivála, i sa mogali da se vidati štámpanjétata izprátni ud dičetata ud pu sveta, i hubanćija artističin prográm pukázani ud prebránite.  Ni u sétnija red  prebránite sa puhodli hubankata vingánska čarkva i okulinata. Sate dica sa bli razplateni s pudarac I nagraden s diplomi makár u kakaj konkurs sa učástvali: štámpanj, esej, poezija ali narudni igri i pesmi.

   Drugija, denj u sabuta, 11 novémber, 2017-ta gudina i blo uredénu idno hubanku sreštenj na balgarete ud čužbina u hotela “Continental” ud Timišvár. Hubanći mégve sa prežuveli sate prebránite i mlogu hubanći artističini prográm sa pukázali dicáta.

Mlogja pate sam dumali či - nekupać  prežuvenite mégve ni možiš da gj izdadéš prez hurti - no takvize mégve sam prežuveli i áz.
   Tréćija denj gustenete sa puhodli váruša Timišvár.
   Prepuznávam či tvarde na kasu piša za idna takvaze izvanredna prujáva, i ji vrednu da čestitami gázdite na toze festival, predstávitelete na Ásočijacjata Balgarče ud Vinga, guspudárete Fránc DRÁGHINOV i Adi KOSILKOV, ama i dicáta i sate kujatu sa gudli sarcu i trudba preku teze dene.


miercuri, 8 noiembrie 2017

CDXIX. BALGARSKATA GURA UD KÁMAC

Побити камъни

Pukraj Várna, hubanćija váruš ud na Čarnotu Murji, na 18 kilumétera, kantu zapád, pu pate na Sofja, se namerva idna izvanredna “gura ud kámac”. Rasprasnat na kulu 8 kilumétera, gá gji pugladeš bi mislili či sa salpve, ali dzidve ud nekakvasi nekupaćna kaštéla, ama tija sa naturálni. Nisa idnákvi, gulemite kámac imati i du 7 métera visučna i nisa idnákvi nitu u budelesta, ima ud 30 centa du 3 métera. Po čudnu i či tija sa prázni ud vatre i napalnati s peseć.

          Za parva féć teze kámac sa krénali da gj študirvati dabe u 1828-tu letu, i ud tugázi stotni teorii sa bli izdádni či kaći sa se naprávli teze kámac. Náj vernata teorija i či teze kámac sa se naprávli ségá više ud 500 miljone gudini, kugá teze mesta sa bli ubleni ud udata na murjétu.

I taze “gura” i sámu idna ud mloštvutu hubust détu vredi da gj viditi i kujatu  se nadevam štuti po skoru da flezi u pátrémonja na UNESKO.