miercuri, 16 mai 2018

CDLXX. JAVEVANJÉTU NA BLAŽÉNATA DIVICA MARIJA UD FÁTIMA


      Idna nova kniga izdádina ud guspudina Stujánku Mirčov, parok u Vinga mu zarádva. Prepuznávami či, otu taze knika i blá izdádina sigá idna gudina,  tvarde kasnu vu ja predstávemi. No etu či dnés 13 mai 2018, kugá se navaršvati 101 gudina ud javevanjétu sam dustégnali du nija.


   Neka da nášta nebéska májća, Fátimska Gospa da mu blagusvi i da mu ”nauči za kača nija da milvami dicáta i sirmásete, udstarnénite i izmačnite, grešnite i uplášnite,  preberi sate pud tujata ubrámba i sate gji prepuračej na toja premilin Sin, náša Guspudin Isukras”.
duminică, 13 mai 2018

CDLXIX. LITÁNJA NA SATE SVETCI

Pu: DUHOVNA RANA
 ALI
 MULITVENA I PESMENA KNIGA
ZA KATULIČÁNSĆIJA NÁRUD
TREĆOTU SAS NOVI MULITVI PESMI DUMESTNU IZDAVANJI UD
IVÁN VADÁSZ, PAROCH
I
STEPAN SZABODOS, KAPLÁN
LIPOVA
ŠTAMPISANU U ŠTAMPÁRNICATA NA NIKOLA BEER
 1924LITÁNJA NA SATE SVETCI

Guspudine pumilvaj, Isukraste pum., Gusp. pum.
Isukraste slušaj mu nám. Isukraste uslušaj mu nám.
Baštá nebesći Bože, pumilvaj mu nám.
Sine Udkupitelj na sveta Bože, pum. mu nám.
Duše Sveti Boše, pumilvaj mu nám.
Svetu Trijstvu, idini Bože, pumilvaj mu nám.
Sveta Mario,                                                                                     /
Sveta Bogurodico,                                                                            /
Sveta Divico na divici,                                                                     / muli za nám.
Sveti Mihále,                                                                                    /
Sveti Gábriele,                                                                                 /
Sveti Ráfaele,                                                                                  /
Sate sveti Ángjele i Arkángjele muleti za nám.
Sate sveti Redve na blažénite Duhve, muleti za nám.
Sveti Iváne kraštitelj, muli za nám.
Sveti Jozefe, muli za nám.
Sate sveti Patriárke i Pruroci muleti za nám.
Sveti Petre,                                                                                      /
Sveti Paule,                                                                                     /
Sveti Andrea,                                                                                  /
Sveti Jakobe,                                                                                  /
Sveti Iváne,                                                                                    /
Sveti Toma,                                                                                   /
Sveti Jakobe,                                                                                 /
Sveti Filipe,                                                                                   / muli za nám.
Sveti Bártule,                                                                                /
Sveti Mathea,                                                                                /
Sveti Šimune,                                                                               /
Sveti Thadea,                                                                               /
Sveti Mathea,                                                                               /
Sveti Bárnaba,                                                                             /
Sveti Luka,                                                                                  /
Sveti Marko,                                                                               /
Sâte sveti Apoštole i Evangjeliste, muleti za nam.
Sâte sveti učenic Guspudinuvi, muleti za nám.
Sveti Stépane,                                                                           /
Sveti Laurence,                                                                        / muli za nám.
Sveti Vincence,                                                                        /
                                                                                                            
Sveti Fabiáne i Sebastiáne,                                                      /
Sveti Iváne i Páule,                                                                  /
Sveti Kuzma i Dámiane,                                                          / muleti za nám.
Sveti Gervásio i Protásio,                                                        /
Sate sveti macenici,                                                                 /

Sveti Silvestre,                                                                         /
Sveti Gergule,                                                                          /
Sveti Ambrosio,                                                                       /
Sveti Hieronime,                                                                      / muli za nám.
Sveti Augustine,                                                                      /
Sveti Martine,                                                                          /
Sveti Nikola,                                                                            /
Sâte sveti Biskipve i Izpuvednic, muleti za nám.
Sâte sveti Naučitelje, muleti za nám.
Sveti Antune,                                                                            /
Sveti Benedikte,                                                                       /
Sveti Bernáde,                                                                          / muli za nám.
Sveti Dominiko,                                                                       /
Sveti Frančeško,                                                                       /
Sâte sveti Misnici i Leviti, muleti za nám.
Sâte sveti Reduvnici i Pustinjaci, muleti za nám.
Sveta Mario Mandalino,                                                            /
Sveta Ágato,                                                                              /
Sveta Lucio,                                                                              /
Sveta Agnezo,                                                                           / muli za nám.
Sveta Cecilio,                                                                            /
Sveta Katarino,                                                                          /
Sveta Anastázio,                                                                        /
Sâte sveti Divici i Udivici, muleti za nám.
Sâte Svetci i Svetici božji, muleti za nám.
Milustiv mu nám badi, uprusti mu  Guspudine,
Milustiv mu nám badi, uslušaj mu Guspudine.
Ud seku zlo,                                                                                 /
Ud seku grêh,                                                                               /
Ud tujáta srâčba,                                                                          /
Ud barza i ninadevana smrac,                                                      /
Ud djávska prevára,                                                                     /
Ud srâčba i nikajilnus i seka zlá ole,                                           /
Ud duha ničistija,                                                                         /
Ud bljâskanji i tresnenji,                                                              /
Ud biča na zemerâsenji,                                                               /
Ud kuga (čuma), gláć i boj,                                                          /
Ud smraćta véčna,                                                                        /  utarvej mu Guspudine.
Pu Tájnusta na tujétu svetu utelovénji,                                        /
Pu tujétu dušášći,                                                                         /
Pu tujétu purudénji,                                                                      /
Pu tujétu kraštenji i toja svet post,                                               /
Pu toja križ i tujéte maći,                                                             /
Pu tujata smrać i tujétu zarovenji,                                               /
Pu tujétu svetu uzkeasnénji,                                                        /
Pu tujétu čuduvitu nebuutádenji,                                                 /
Pu dušášćitu na Duha Svetija Utušitélji,                                     /
Ud sadnija denj,                                                                          /
                                                                                                 
Néja grešnici,                                                                            /
Da mu udpušteš,                                                                       /
Da mu uprustiš,                                                                        /
Da se dustujiš na práva pukora da mu duvedéš,                      /
Da se dustujiš tujata čarkva da vládaš i upáziš,                      /
                                                                                                /
Da se dustujiš (Guspodstvutu apoštolsku i) sate carkovni     /
Redve u svetata vera da gji uzdarževaš,                                 /
                                                                                                /
Da se dustujiš nipriatélete na svetata carkva da gji puniziš,  /
                                                                                                /
Da se dustujiš na krastjánsćite kraljé i puglavare mir i          /
právu uidinstvu da daruvaš,                                                    /
                                                                                                /
Da se dustujiš  na sât krastijánsći narud mir i  idinstvu         /
da daruvaš,                                                                             /  Te molimi uslušaj mu nám.
                                                                                               /
Da se dustujiš  isti nám  u tujata sveta služba da mu             /
pukripiš i uzdaržêvaš,                                                            /
                                                                                               /
Da nášta pámeć na nebeskutu zaktevánji upraviš,                /
Da na sâte nášte dubrostornic véčnu  dubro puvârniš,          /
                                                                                               /
Da se dustujiš dušite na sate brájće, bližni i dubrostornic     /
ud  véčnutu udsâdenj da gji izbaviš,                                      /
                                                                                               /
Da se dustujiš ruda ud zemete da dávaš i uzdarževaš,          /
Da se dustujiš na sate verni martavi pučinak véčin da          /
daruvaš,                                                                                  /
Sine božji,                                                                              /
Jágne božji, koj zemeš grehvete ud sveta, Uprusti mu nám Guspudine.  
Jágne božji, koj zemeš grehvete ud sveta, Uslušaj  mu nám Guspudine.       
Jágne božji, koj zemeš grehvete ud sveta, Smili mu se nám Guspudine.        
Isukraste slušaj mu nám,   Isukraste uslušaj mu nám. Guspudine pumilvaj, Isukraste pum., Gusp. pum.
Bašta náš i t. p.             
Misn. I nide mu uvižde u nápas.
Nár. Négu mu izbávej  ud zlo.


marți, 8 mai 2018

CDLXVIII. 5 GUDINI


            Etu či smi  véć u šéstata gudina ud katu smi krénali da pišimi na toze blog i smi navaršli, još na kraja na február neseca, pet gudini.

      Nismi praznékuvali, out u tuj vreme sam bili bulnáv, ama za statističite kujatu za mu harésva prez vreme da gji gladem, zastánvam sigá i prezemen dátite za da vidimi koj, ud di, kaći stégni i kolku četi toze blog.

           Zafálemi s tazi prelega na sate unezi, više ud  40.000 tima kujatu sa pregladeli nášte postve, ud taz gudina pisani i ud Piry Rádulov. Négu gu “upráštem” sigá i ni mu ištimi da piši taj mlogu, out imami istarplenj još dve gudin da svarši škulte pa tugázi za moža i áz da se “pensjonirami”.luni, 7 mai 2018

CDLXVII. PUBOŽNUSTA NA UMENEVANJÉTU NA UTÁJSTVITE


          Mulitva napreći umenuvanjétu ma utájstvite.
   Ilá, o Duše Sveti, napalni sarcáta na tujate verni i upali  u tej ogane na tojta mila, kojtu si prebrál nárudite ud različni jazic u idinstvotu na verata.
M.      Guspudine smili mu se nám!
N.       Isukraste smili mu se nám!
M.      Guspudine smili mu se nám!
Bašta náš… Zdráva Marijo…
M. Guspudine uslušej mojta mulitva!
N. I vikanjétu mi néka dodi du vaz tébe.

   Da se pumolimi:
   Te molimi, Guspudine, pusvetli nášta pámeć sas svetlusta na tojta svetlus, za da možimi da puznájmi unuj, kujétu treba da-j právimi i unuj, kujétu ij právu, da možimi da-j navaršim. Pu Isukrasta náša guspudin.
   M. Kralico na presvetata krunica.
   N. Muli za nám.

   M. Sveti bašta Dominik, sveta Filomeno i sate svetci božji.

   N. Muleti za nám.

   Mulitva sled umenuvanjétu na utájstvite

   Pu tujata umbrámba tičem sveta Bogurodico, nide udfarle nášte molbi u nášte nuždi, negu izbávej mu zámanj ud sate opasnusti, divico slávna i blagusvéna, gospogjo nášta, pusreditelico nášta, pomućnico nášta.Pumiri mu nám s toja Sin, prepuračvaj mu nám na toja sin, predstávej mu nám na toja sin.

M.Guspudine smili mu se nám!
N. Isukraste smili mu se nám!
M.Guspudine smili mu se nám!
Bašta náš… Zdráva Marijo…
M. Guspudine uslušej mojta mulitva!
N. I vikanjétu mi néka dodi du vaz tébe

   Da se pumolimi:

   Te molimi, Guspudine, pumágaj mu s tojta milus, za da možim da navaršim unuj, kujetu smi-j puznál pu tébe kača nášta dlažnus. Pu Isukrasta náša Guspudin.
   M. Blágusova na Boga satmožnija, Bašta, Sin i Duh Sveta, pu sredustujánjtu na kralica na presvetata krunica, da slezi nad vás i da ustáni zámanj s vás.
   N. Á men.
***
Seku parvata nedele, sled mlád petak se umenuvati utájstvite.
U Bréšća ima 13 vincá.

sâmbătă, 5 mai 2018

CDLXVI. 55 GUDINI PASTIR NA BANÁTSĆITE BALGARE PALĆENE
 

       Se navaršvati, taze nedele, 22 april 2018, 55 gudini ud katu guspudin msrg. Gjuka Áugustinov i bili pusveténi za misnić i ji udslužili parvata sveta misa.

       Istensći pastiri, i mámili  vernicite pu právija pać na izdarželivusta u verata i upázvanjétu na náša májćini jazić.
       Ud parenj u Bréšća, a séga u Timišvár, s dubar primer mámi upatva i ukurážva banátsćite balgare palćene.

       Néka dubrustivija Guspudin Bog da gu nadari s mlogu zdrávu i putera da služi i nadálja.


      

luni, 30 aprilie 2018

CDLXV. KANTU KRALICATA NA MESECA MÁJA


Divico prečista
Ti ćičnus na rája
Preslávna kralico
Na meseca mája.
Pugladej na sate
Kujatu te trasat
Kujatu pu pate
Na véčnusta barzat.

Sas vera prejemiš
Hurtata nebéska
Za májća da badiš
Na Boga, Mesija.
Pu tojte mulitvi
Pumágaj námu grešni
Za s milus naćični
Da bajmi sé verni.

Ti zámanj si slédla
Sina ti predrágji
Hurtata mu véčna
Ti-j pate náj sládći.
Pu pate zemájsći
Badi mi prelika
Isusa moj drágji
U satu da sléda.

Ti pate pukázvas
Svedaštata zurnica
Na horata dávaš
Nadežde i mila.
Badi mi ti pomuš
Gá pate mi-j tašak
Sas májćenska krotkus
Kripi mi dušata.

Marijo, áz trasa
Uproška ud Boga
I s tébe da bada
U nebu da doda
Ud sarci te milvam
Divico presládka
Ti, májćo premilna
Badi mi ubrámba.    KATULIĆÁNSĆI KALINDAR 1996
       Sastávini ud Guspudin Dekán
      Vásilcin Ján

CDLXIV. TI SI KRIV, TÁJKO!


       Ji i blo naredénu da badi  svedok na idini strášin ákčident.    Nášta žina si utvádela pustánata ud na rabota, katu, ninadéznu dve mašiničita ud napreći nija sa se ćjusnali. Se razbire či i tá, i sate drugjete sa zastánali za da pumognati uránevite, Tá i blá unazi kujatu i natvárila idina ud mládite, i barži  i tragnala kantu spitale s négu.  Jáku i čučurela krafta na mladoka i felčercite kujatu sa gu prejali u spitále sa-j navistili či mládija treba barži operirani.
     - Áz sám sam gu dunéla, nismi roti, ama napraveti satu kakotu treba, sámu da i dubre.
     Gulemija báj i blo či doktura i iskali  1000 dolare za da flezi da operirva. Žinata šastisana i razžálna se moli na doktura i mu ubážde či nisa roti, ama toj si darži négvotu.
Razžálna žinata  ubićáva na doktura či za si utiji za noscete sámu da kréni operácjata.
     I taj sej treflu. Žinata si ragnala du tej i eja se vrášte s parite u rakata, ama, za žálus uholnija doktur i čekali parite bizi da pumogni mládija a u tuj vreme,mládija i pučinali.
    Taj se vidi či nikuj ne ulágali mládija, otu hiljádata doláre nisa stégnali na vreme.
    Doktura i prebladeli katu i videli  telotu na mladika. Za žálust, mládija i bili báš négva sin. Gu ji pregarnali, ama sétnite hurti na mládija sa bli:- Tajko, nide me ustáve, pumugnime. Aku umra, ti si krif! I sji izdahnali dušata.
Razžálna mládata i farila moscete na doktura, kojtu ud lákumus  si zaráve idinstvenija mu sin.
…..