vineri, 13 octombrie 2017

CDV. DRUGÁRSTVU

DRUGÁRSTVUTU MEGJU ŽINITE I DRUGÁRSTVUTU MEGJU MAŽÉTE

DRUGÁRSTVUTU MEGJU ŽINITE

         U idna noš, žinata ne stégnala u tej. Čelekaji ne spali sata noš, sutirnata u 5 saháte, tamánj sej razbivali zura i eja di stéga žinata.
- Di si hodila sata noš?
- Sam spála vaz idna drugárća, kača u náštu ditinstvu.
Katu i zaspála žinata, čeleka pipa telefone i dranci 10 ud náj hubavite tejnite drugárći.
Nitu idna ud tej ne rékala či i spála u tej!
Morála: Sate žini sa nikajélni idna na druga.


DRUGÁRSTVUTU MEGJU MAŽÉTE

U druga noš, prez neku vreme, čeleka ne si dušali. Žinata-mu i tá ne spála sata noš. Sutirnata u 5 saháte si stéga maža.
-Di si lumpuvali sata noš?
- Sam spáli vaz idin drugár, kača katu smi bli dicá.
Sled katu i zaspáli maža, žinata i tá pipa telefone i dranči 10 ud náj dubrijte négvi drugáre.
Osem sa putvardili či i spáli vaz tej. Dváma sa rékali či i još vaz tej.

Morála: ...biz hurti!

joi, 12 octombrie 2017

CDIV. ZA KAKO SI FÁLILI UD NA ŠKULA?

Sas seku šalna se spumenuvami či ustarevam. Sas rádust si nanásemi napámeć za ditinstvutu. No, za dnés imami idna šalniva kasa prékaska sas kujatu se nadevami či ništa dávam buni na škulárete za da trasati uzroci za da fálati ud škula, ami i da naučati či „Aku némaši stári, treba da gji kupiši”.


-         Kako si ispátili, za kako nisi bili uščére na škula?
-         Le, znájti... i pučinali dedu stárija.
-         Bog da gu uprusti! Pa kaći se-j tréflu?
-         I izlezali na balkone da si zapáli lulata pa i pádnali balkone s négu.
-         Grešnija, pa i pádnali i umreli?
-         Ne, či i svárili da se uluvi za péndzarata, ama mu ji lasnala rakata pa pá i pádnali.
-          Aha, pa tugázi i umreli, ud pádenjétu?
-         Ajak, i pádnali na vreja ud pukraj kaštata, ama klone gu ji zavarnali na kaštata i ud tám i lasnali na dole i izbékali créptata ud na kaštata.
-         Pa tugazi se-j upálili i umreli?
-         Ne, či i svárili da se uluvi u livaka, ama livaka se-j izkrivili.
-         I tugazi se-j upálili i umreli?
-         Ne, či se-j luškali uluváni za livaka i se-j farili iz péndzarata, ama ne mogali da se zastávi pa se-j kartaolnali pu trepćéte
-         Dá, pa tugázi i umreli?
-         Ne, se-j uluváli za parapeta, ama i toj se-j izčupili i pádnali uspeći trepćéte čaći du dole, du parvija kát.
-         Pa tugázi i umreli?

-         Ne, ne tugázi, ne ud pádenjétu, ama posle smi gu grabnali nija či drugjáče bi mu izrušili sata kašta.

CDIII. KUVÁĆE

Idinstvenija kuváč ud sélu u idini čarini, za négu, denj se-j upálili sas čuka u kulentu. Ne mogali više ud bulevi, i homa i učali vaz doktura.
Katu gu ij videli doktura, gu užálva i se pita kaći i mogalu da se upáli, otu toj gu-j znájali za cégurin májstur, mirin čeleći, kojtu nékade ne se barzali.
-         Kako si ispátili? Kaći se-j tréflu? Gu ji zapital doktura.
-         Ségá 33 gudini sam bil sluga vaz stárija pručutija kuváč.
-         Ama áz te pitam kaći si se upálili u kraka.
-         Pa i áz za kraka ti ubáždemi. Stárija kuváč, ud kogutu sam naučili i áz tájnite na  kuvenjétu i drugja mlogja raboti, i imáli idna deštere.Tolkus da i blá hubanka, či u slancitu si mogali da gladeši, ama u nija ne. Rusa ćéka, kača slancitu, ali žitáta gá zrejati, galabi oči, kaća murjétu détu aku si gji pugladeli u menuta sa te zamájali, kača gá si bili umagjosani.U parvata noš, tá i dušla vaz méne u šopa, či tám sam spáli, i me i pitala aku mi treba neštu, i áz sam ji udguvorili či ni mi treba ništu. Drugija véčar, tamánj sam  légnali či eja pá varvi, ublekana u idna tanka riza, tolkus tanka či se ji videlu prez nija kača prez cidilu i me pita aku moži da naprávi neštu za méne, a áz sam ji udguvorili či satu i u red, dušéga i meći a dunjata ima mlogje pera i ji jáku dubéla. Slédnija denj, pá i dušla,  ségá sas sém gola, kaćétu ja ji rudila májća-ji, i pá me pita aku moži da naprávi neštu za méne, i áz, za da ni sedi gola pa da istini sam ji rékali či némami nužda za ništu.
-          Dubrej, pa kako ima taze prékazka sas toja uránevija krák? Gu ji zapitali začudini doktura.

-         No, kako da vidiši, dabe ucutre sam si dál isápt koko i štela tá da mi ubádi, kako i zaktevala, i tugáz ud jád sam zafarili čuka i ud dzida sej zavarnali tamánji u mojtu kulenu!

miercuri, 11 octombrie 2017

CDII. TRI ŽINI...

Tri žini, ud druga nácja, sa se sretli i si prekázvati. Kuja kako i gotvila, druga kako sládku točnu i naprávla, a tréćata kako novu i čula u sétnotu vreme za drugárćéte-j.
Sled vreme, katu nisa imáli više kogu da kurati i ji dušlo na pámeći za ga si sédati, sekuja ud tej da se ubleči u čarni koženi drej, kača „catwoman”  za taj da si saštišati mažjete s tejnata hubus.
Nisami vu ubádili náj glávnotu. Idnata ud tej i blá užénata ud 10 gudini, druga i blá iskrušnalibovnica na idini užénati čeleći, a tréćata i blá izgudenica, ni ud mlogu vreme izgudéna.

Sled neku denj, se srešteti pá na kafe i si prekázvati za ondz véčari détu sa gu planuvali zágjnu.

 Izgudenicata ubážde: - Sam se ublekala u čarnu, i sas idnija svileni tanći kalcune i katu i stégnali izgudenéka homa mej pregarnali i... nismi spáli sata nošt.

Iskrušnata izgudenica  prekázva i tá:
-         Áz pá taj sam se ublekala, sam si namétnala  idna po dalgja dreja ud gore i sam učla vaz négu na rabota. Katu sam flezala, sam si pusnala gornata dreja i toj i unemeli. Sej saštisali grešnija, i zaklučili vratáta... i smi si učli dabe... prez tri saháte.
-         Tréćata, užénatata, zasraména si navéla glavata i usraći saldzite prekázva:
-         I áz zajéstu  taj sam se ublekala i katu i stégnali toj ud na rabota, me-ji pugladeli starniči i flezva, a méne ne napušte, i áz seda kača majmuca na vratáta. Prez neku razkač si ubrášte glavata i mi duma:

-         Hej, Batman! Si nagotvila neštu, ali pa za carkami ud glaći?!

CDI. KOLKU GUDINI IMAŠI?

Aku imati neku pać prelaga da se smišteti ali da se šáliti, za vu dáma idna ideja.
Satu i kaći možiti da ugátati kolku gudini ima nekuj. Aku toz „nekuj” i „nekuja”, tugaz i još po dubre. Le se znáj či žinite mačnu si ubáždeti vrajsta, ali aku ja ubádati, smalati ud nija makár 10 gudini.
Niji ništu izvanrednu, satu sedi u račune, i či samičeći si smališi u toze račumj gudinata u kujatu si se rudili/a, ama hájdati da probami.


Za počnivanji, pákvajtisi idini plajvas i hartija, ali si cakneti telefone. Ne za drugu, negu da vu babi po léku  i po barži da računiti. Etu ráskačete.
1.     Izberi-si idin numer, ud idini de 9 (numera = a)
2.     Uzmlužeti-gu sas dvá
     (a x 2)
3.     Posle ugudeti još 5
     (a x 2) + 5
4.  Uzmluži satu sas 50
      ((a x 2) + 5) x 50  Némami gulema skuba (vlášći: paranteza mare)
5.  Aku véći si si praznékuvali ali praznékuvala rodnija denj, gudi još 1767, aku nisi, tugázi ugudi sámu 1766.
6.  Ségá smali si gudinata u kujatu si se rudili/a.
7. Bi trebali da ti izlej idini numeri sastávini ud tri, u kojtu parvija i numera na kojtu sti se mislili napreći, a slednite dváta pukázvati, nitu po mlogu, nitu po málku ud kolku gudini imati.


      No, si dávati isapt či i blo bubre či smi učili računj u škulata i nismi ispili mastiltu?!

vineri, 6 octombrie 2017

CD. ČTIRI STOTNI

Sa málku, ali sa mlogu? Sa za dosta, kolku sa tolkus, glávnu ji da sa haznuviti, remnivi, harésvani i čatni, teze čtiri stotni postve ud toze blog, i ne sámu tija, negu i badeštite. Zastánvam, i glademi nazać, makár ud sto na sto ali  ud gudina du gudina, za da ustánati zabelezan  dati za puháždenjétu na toze blog. Niji mlogu, nisa mlog čatelete a nitu utvárenjátata, puháždenjétata na bloga, sámu 31.561, nija sekaći za kárem na dálja s nadeždete či tija za se uzmložati.
          Náša san i da možimi da pišimi za štuti po mlogja práznici ali sreštenjéta na banátsćite balgare palćene, aku  ni za sate, i štuti po mlogu ud nášta palćenska kultura. Treba sámu da duznájmi za seku prujava i taj da možimi da zabeležimi neku rabota u toze blog, i ne sámu pu tuj, negu i prez drugjete medii, da ustáni puznáta pu celija svet.
Seku post ud na toze blog gu računa kača idno zranče peseć ud brega na murjétu, taj kaćétu i seku, makár kolku manena právba, détu ubugateva palćenskata kultura i pumága na upázvanjétu na náša jazići, vera, nusija, trádicji i običáje.
TAJ DA MU BOG PUMOGNI!

 CCXCIX. TREPKA, PU TREPKA

Smi storni za da hodimi pu zemete, némami kirlá da farkami, ama pu napreduvanjétu imami i tazi vazmožnust. Sekaći sti čuli za „ártégjáka détu farka” (vlášći: rucsacul zburator), izmudrin ud idin vlahini. Gá hurtuvam za kačeni, miseljta mu farka paruv pać na „trepći”. No za trepći išta da hurtuvami, piša áz dnés.
Skuj ud námu si žéli, aku néma, négvata kašta, négvotu gnešče. I gá i ima se bori da i naprávi štuti moži po hubanku. Taj či, makár či sam cégurini či stéga da zadremiti i viditi kolku hubanći bi si uredili kaštata, za vu prestáva nekolkus svetičta, vájda za vu badati za házna i za vu pumognati, za vu mámati na drugja ideji. Sámu na gore!

Le trepći imati ud di da si izberéti.