sâmbătă, 24 iunie 2017

CCCLXVI. PARVU SVETU PREČISTVANJI U BRÉŠĆA

   Hubanći i rádusin denj smi prežuveli nija, stanovnicite na séltu i gustenete na  28 máj, zágjnu s pete dičeta kujatu sa prejali za paruv pać Isusa u tejnite sarčeta. Šerbesku Lorena, Dupcov Márijá Mirábela, Dánči Áná Mária, Brátan Luká i Brátán Fábián Sebástian sa teze dičeta.

   Sled Svetata misa, guspudin parok Draghia Novita gji pudarili, pukraj svetičitu za pomen na toze denj, s pu idno manenu sandače s brujanic. Pu kačétu duma toj, i izbráli da ugudi brujanicte u tuje sandače, i ji spuredi s sandačitata palni s blágu, out náj gulemotu blágu i mulitvata.
CCCLXV. VÉČNITE DUMÁ

   Bréšća, nanenu sélče, sastávnu sámu ud dve ulci, namaleva u stanovnici pud bičevanjétu na modernite vremeta. Mládite izfraknati ud milnotu gnezdče, utijat pu škuli i rabota i ustáveti rodnotu sélče na stárite kujatu tažat za tej.
   I toze mesec ápril, pukraj várusete i smalili broja na stanovnicite na Bréšća.

   Si zemem sétin izbogum ud Topčov Gášpar, sétnija stanovnéć na Bréšća s tuj ime  i ud Kálapiš Juliška i gji izpráštem u unazi Bréšća s stotni stanovnici, brešćánskata grobišta, s nadeždete či za se sretimi u véčnija žuvoti.

CCCLXIV. SVETI MÁRKU EVANGJELIST – BLÁGUSOV NA ŽITÁTA

     Satmožni Bože, s puniznu sarc se ubráštemi kantu tébe i te molimi da se dustujés da prekriš s toja blágusov rástbite. Kujatu sa tojtu sturénji i kujatu si gji ukripeval du ségá pu  hubavu vreme i s ćiša. Ukripevaj gji i na dálja durkatu ni dodi vremeto da dunesat plod. Zágjnu s tuj, dáj za toja nárud zámanj da ti badi zafálin za teze tojte dárve i napalni, pu pluduvitusta na zemete, dušite na unezi, kujatu gladuvat s haznuviti dárve, za niolin i sirmá da fáil tojtu ime. Pu Isukrasta náša guspudin.
     Blagusvi, Guspudine Bože, nášte sedbi za da badat spasunosin cer na čeleščija nárud i dáj pu možnusta na tojtu slávnu ime za sate, kujatu blaguvat ud tuj, da dubávat zrelus na panećta i ubránba na telotu i na dušata. Pu Isukrasta náša guspudin.

Pu: Katuličánsku mulitvenu knigče, Brumár 2006

 

CCCLXIII. MÁRTA MESECA

Márta meseca i meseca na radusta, na stéganjátu na prulećta. Satu se sabužde i cafli, krénva nov žuvoti za taj da dunesi plod ali da mu zarádva s hubvančite i meriševite cvećá.
    Ama žuvota si kare négva pać, biz da máre, natiskani ud nizaprenotu vreme.
    Toze mesec  sa mu razžálili, i sa premenali na ondz svet guspudáreToni Brátán, kojtu i žuveli u Bukuréš i birova na obštinata Denta, guspudáre Slavolub Iacob.

     Pučinak véčin daruvaj ji Guspudine!
 

CCCLXII. BALKANIK ART

       Usreć 28 február i 24 márt 2017-ta gudina Calpe Galery i prejala expozécjata BALKANIK ART uredéna ud  Konsuláta na Balgárja u Timišvár i Ásočijácjata “ Krila Andzela” ud Novi Kozarci, Sarbija.

       Zajestu, u 7 márt i bili pudbelezan dene na Balgárja si u Calpe Galery. S taz prelega po mlogja tima sa mogal da vidati hubanćéte svetici/risunći, da se radvati ud hubankata svirne na gadilćéte i da praznékuvat dene na Májća Balgárja.
vineri, 23 iunie 2017

CCCLXI. MALČEŠKOM      Skoru, sam videli idin film. Mlogu čekani film, pu kačétu ubáždeti rečenzorete, na puznátija  regézor  Martrin Scorses. “SILENCE: Puterata na Verata” predstáve žuvota na dváma misnici  ud Portugálja, kujatu sa izpatuvali u XVII-tija vek u Žáponja za da namerati drugj misnić détu sej raznéli, ni sa znájali više ništu za négu, ama i za da raširvati krastjánskata vera. U unuj vreme, mamáčete na daržávata, pručutite samuráje sa se borli da uništati satu détu i krastjánsku. Krastjánete sa bli prugonati, mačni i nasilni da si napusnati verata, i častu pate tija sa umireli kača istensći mačenici u náj gulemite i niézmislinite maći. Sčenarja na toze film i bili napisani ud  Scrosese, zágjnu sas  Jay Cocks pu knigata napisana ud Shusaka Endo u  1966-ta gudina i diga, tváre pitánčita svazan s némanjétu na božánsćija odguvor napreći čeleškotu pátenj. S  áktorete: Andrew Garfeld, Adam Driver i Liam Neeson, filma SILENCE i raširvan ud Freeman Entertainment.


      Nekaćés, imetu na toze film, preliče s stánjtu, u sétnotu vreme na toze blog. Némanjétata, osubitu ud vreme, sa duméli i sa zamraznali malčeskomusta. Ama nadeždete nu sabužde, i mu uripva s sila, s putera da napreduvami.

vineri, 24 martie 2017

CCCLX.DENE NA BALGARJA PRAZNIKUVAN U STÁR BIŠNOV

3 márt, nácjonálnija denj na Republika Balgárja  i bili praznékuvani u Stár Bišnov, u pundelnéć, 6 márt.  Urenéni ud guspudáre Gjusi NÁKOV - početin konsul na Republika Balgárja u Timišvár, kača seku gudina, ud nekolkus nasám, toze denj i bili idin rádusini  détu mu-j dál prelega da se rádvam i praznékuvam zágjnu s nášte brájće i nášta májća Balgárja.
    Dicáta ud bišnovsćija léčej "Svetite Kiril i Metodij" sa pukázal idin hubanći prográm ud balgarsći igri, zajéstu dve dičeta, monče i mumiče, razbire se ublekan u nášta skapa i milnata musija sa mu nanéli napámeć kako za menuva u istorijata toze denj, a pukánatite sa ubádli neku hurta kantu bišnovcete i tejnite gustene. Pukraj drugje konsule, Šévvete na Policijata, ali drugja institucji i bili negju námu na toze denj i guspudare “Calin Dobra” novija predsedátel na Okradnija Savet Timiš.
   Sled hubanćija prográm smi se premestli vaz firmata "STOMI" i smi se rádvali či imami na novu prelega da se sretimi i da si purdumami na náša skap jazéć. Sledi katu smi čuknali i smi hápnali, početinija konsul na Republika Balgárja u Timišvár Gjusi NÁKOV i razdrezali remnivata i sládkata torta za da mu usladi.

sâmbătă, 18 martie 2017

CCCLIX. SPUMENISE ČELEĆI…


   ”SPUMENISE ČELEĆI, ČI PÉPELJ SI BILI I PÉPELJ ZA BADIŠ”
   Da, s pukojnus s naviždem glavite i prejememi pepele, skruma ud izgurenata blagusvéna raćita. Si preprávemi dušite za gulemija post, se pákvami s ostar post, na toze denj, čista sreda, za 40 dene da se preprávemi za gulemija práznić Velikdenj.
   Kaćétu mlogja pate sam pisal véć, prepuznávami či námu banátsćite balgare palćene, verata i čarkvata mu ukripeva i biz nija bi se raznéli ud kole vreme. Di se hurtuva náj čistija balgarsći palćensci jazéć, aku ni u čarkvata?  Tuj zlamenuva palćenin, balgarin katuličánin, i za tuj s čisti sarcá se molimi u toze gulemija post za uprušténj na nášte grejve, ama i za Velikdenšata svetlus da slezi nad námu i nad nášta nácja. Da mu razsvetli i ukripi u verata za taj u miri da žuvejmi i nadálja i bruja na pukulénjétata na nášte balgare da badi bizi kráj.
***

    Pepele mu spumenuva  ud prumenlivusta na tozi svet. Pepele mu smisli, da právimi pukora zarad grehvete spuret kujatu i dušla smraćta na sveta. Pepele za čista sreda se právi ud unazi gudina na vrabnica pusveténa izgurena raćita.
    Blagusvevanji na pepele.
   Uslušaj mu nám Guspudine, otu ij dubrustiva tujata milusarcnus. Pu mložtvutu na tujate smilénjeta gladaj na nám Guspudine.
  Pumugni mu Bože, otu stignaha udite čać du mujata duša. Sláva na Bašta na Sina, i na Duha Svetija kaće beh u pučélu taj i sigá i zámanj i u sate vike. Ámen
  Uslušaj mu nám Guspudine, otu ji dubrustiva tojta milusarcnus, pu mložtvutu na tujate smiénjita gladaj na námu Guspudine.
M. Guspudin sas vám.
N.  I sas toja duh.
Da se pumolimi.
   Bože, koj ništéš smraćta negu, pukájenjitu na grešnicite: pugladaj predubrustivu na slabusta ud náštu čelesku stánji: i dustoj se pu tujata bogumilnus da blagusviš + tozi pépelj, détu štémi da mu se gudi nám na nášte glavi, za svidočba na nášta puniznus i da dubávemi uprušténji: ja néja, kuja puznávami, či smi pépelj i zarad nášta slobnus u práha za se varnimi, dustojni, hadimi,  upráštenji ud sate grehve i na pukajnite ubićánite dárve da dubávemi. Pu Isukrasta náša Guspudin Ámen.
    Bože, koj pu punizenji, se smiliš i pu zaduholstvu se pumiriš: uslušaj  nášte mulitvi sas ušite na tujata bogumilnus, i izlej milustivu milusta na toja blágusov nad glavite ud tujate slugji,  kujé sa pepeleni: da gji napalniš sas duha na pukájenjitu, i da istinitu nji pudeliš  unuj, za détu pravédnu se molat, i da narediš, da doveka  stálnu i niuvrednu uzdaržat unuj, détu nji beh pudelénu. Pu Isukrasta náša Guspudin Ámen.   Pu : Ustaveti dicáta, da dodat du méne Ali Katuličánska Mulitvena i Pesmena Kniga 1938 (starnite 284 – 286)

CCCLVIII. PUSREŠTEM PRULEĆTA

   Srašte paruv márt, u sétnija denj na meseca február s oganj pusreštem prulećta i probami da ugrejmi ”Bába Márta”.
    Mekolkus tima, po sarcát, kujatu ištati još da ni se zabrávati nášte milni običáje smi se prebráli za pukraj idna pivca i neku kalbasiče pikanu da se ugrejmi, nija u sarcáta a Bába Márta s gulemija oganj.
   U toze ” barzija” vek, redku pateu si napravimi vreme za takvize milni sreštenjéta.

   No, nismi  mogali da ustávimi i da izgubimi taze prelega za pukraj ogane, taj kaćétu sam  rékali véć, da pusretimi prulećta, da ugrejmi Bába Márta i da si ugrejmi sarcáta medju nášte sélene, banátsći balgare palćene, osubitu i či smi upázli i taze gudina idin stár običáj naslidini ud nášte prededve.

CCCLVII. FOTBAL STÁR BIŠNOV - BRÉŠĆA


   Taj kaćétu mu sedi hubeve na námu banátsćite balgare palćene, ud vreme na vreme ni zabrávemi da se preberém, s makár kakva prelega, za taj da badimi zágjnu, da se raspuznájmi megju námu, i ni u setnija red da si hurtuvami na náša skapi májćén jazéći. U 24 február smi iznamerli, zágjnu s drugárete ud Stár Bišnov idna takvaze prelega. Večera smi se sretli u Smikluš u sportnata sála i smi izigráli idin meč. Razbire se či sled tuj  smi i káreli s tréćata repréza… u Stár Bišnov détu smi bli upuštuvan i smi se useštel báš kača gustene u nášte brájće.

   Zafálem na orgánizátorete za satu puštenj i se mislimi, i planirvam, katu ”zájamotu se vrášte” gá za pukánimi Stár Bišnov da puhodi Bréšća u idno sportnu brátsku sreštenji.