vineri, 13 octombrie 2017

CDV. DRUGÁRSTVU

DRUGÁRSTVUTU MEGJU ŽINITE I DRUGÁRSTVUTU MEGJU MAŽÉTE

DRUGÁRSTVUTU MEGJU ŽINITE

         U idna noš, žinata ne stégnala u tej. Čelekaji ne spali sata noš, sutirnata u 5 saháte, tamánj sej razbivali zura i eja di stéga žinata.
- Di si hodila sata noš?
- Sam spála vaz idna drugárća, kača u náštu ditinstvu.
Katu i zaspála žinata, čeleka pipa telefone i dranci 10 ud náj hubavite tejnite drugárći.
Nitu idna ud tej ne rékala či i spála u tej!
Morála: Sate žini sa nikajélni idna na druga.


DRUGÁRSTVUTU MEGJU MAŽÉTE

U druga noš, prez neku vreme, čeleka ne si dušali. Žinata-mu i tá ne spála sata noš. Sutirnata u 5 saháte si stéga maža.
-Di si lumpuvali sata noš?
- Sam spáli vaz idin drugár, kača katu smi bli dicá.
Sled katu i zaspáli maža, žinata i tá pipa telefone i dranči 10 ud náj dubrijte négvi drugáre.
Osem sa putvardili či i spáli vaz tej. Dváma sa rékali či i još vaz tej.

Morála: ...biz hurti!

joi, 12 octombrie 2017

CDIV. ZA KAKO SI FÁLILI UD NA ŠKULA?

Sas seku šalna se spumenuvami či ustarevam. Sas rádust si nanásemi napámeć za ditinstvutu. No, za dnés imami idna šalniva kasa prékaska sas kujatu se nadevami či ništa dávam buni na škulárete za da trasati uzroci za da fálati ud škula, ami i da naučati či „Aku némaši stári, treba da gji kupiši”.


-         Kako si ispátili, za kako nisi bili uščére na škula?
-         Le, znájti... i pučinali dedu stárija.
-         Bog da gu uprusti! Pa kaći se-j tréflu?
-         I izlezali na balkone da si zapáli lulata pa i pádnali balkone s négu.
-         Grešnija, pa i pádnali i umreli?
-         Ne, či i svárili da se uluvi za péndzarata, ama mu ji lasnala rakata pa pá i pádnali.
-          Aha, pa tugázi i umreli, ud pádenjétu?
-         Ajak, i pádnali na vreja ud pukraj kaštata, ama klone gu ji zavarnali na kaštata i ud tám i lasnali na dole i izbékali créptata ud na kaštata.
-         Pa tugazi se-j upálili i umreli?
-         Ne, či i svárili da se uluvi u livaka, ama livaka se-j izkrivili.
-         I tugazi se-j upálili i umreli?
-         Ne, či se-j luškali uluváni za livaka i se-j farili iz péndzarata, ama ne mogali da se zastávi pa se-j kartaolnali pu trepćéte
-         Dá, pa tugázi i umreli?
-         Ne, se-j uluváli za parapeta, ama i toj se-j izčupili i pádnali uspeći trepćéte čaći du dole, du parvija kát.
-         Pa tugázi i umreli?

-         Ne, ne tugázi, ne ud pádenjétu, ama posle smi gu grabnali nija či drugjáče bi mu izrušili sata kašta.

CDIII. KUVÁĆE

Idinstvenija kuváč ud sélu u idini čarini, za négu, denj se-j upálili sas čuka u kulentu. Ne mogali više ud bulevi, i homa i učali vaz doktura.
Katu gu ij videli doktura, gu užálva i se pita kaći i mogalu da se upáli, otu toj gu-j znájali za cégurin májstur, mirin čeleći, kojtu nékade ne se barzali.
-         Kako si ispátili? Kaći se-j tréflu? Gu ji zapital doktura.
-         Ségá 33 gudini sam bil sluga vaz stárija pručutija kuváč.
-         Ama áz te pitam kaći si se upálili u kraka.
-         Pa i áz za kraka ti ubáždemi. Stárija kuváč, ud kogutu sam naučili i áz tájnite na  kuvenjétu i drugja mlogja raboti, i imáli idna deštere.Tolkus da i blá hubanka, či u slancitu si mogali da gladeši, ama u nija ne. Rusa ćéka, kača slancitu, ali žitáta gá zrejati, galabi oči, kaća murjétu détu aku si gji pugladeli u menuta sa te zamájali, kača gá si bili umagjosani.U parvata noš, tá i dušla vaz méne u šopa, či tám sam spáli, i me i pitala aku mi treba neštu, i áz sam ji udguvorili či ni mi treba ništu. Drugija véčar, tamánj sam  légnali či eja pá varvi, ublekana u idna tanka riza, tolkus tanka či se ji videlu prez nija kača prez cidilu i me pita aku moži da naprávi neštu za méne, a áz sam ji udguvorili či satu i u red, dušéga i meći a dunjata ima mlogje pera i ji jáku dubéla. Slédnija denj, pá i dušla,  ségá sas sém gola, kaćétu ja ji rudila májća-ji, i pá me pita aku moži da naprávi neštu za méne, i áz, za da ni sedi gola pa da istini sam ji rékali či némami nužda za ništu.
-          Dubrej, pa kako ima taze prékazka sas toja uránevija krák? Gu ji zapitali začudini doktura.

-         No, kako da vidiši, dabe ucutre sam si dál isápt koko i štela tá da mi ubádi, kako i zaktevala, i tugáz ud jád sam zafarili čuka i ud dzida sej zavarnali tamánji u mojtu kulenu!

miercuri, 11 octombrie 2017

CDII. TRI ŽINI...

Tri žini, ud druga nácja, sa se sretli i si prekázvati. Kuja kako i gotvila, druga kako sládku točnu i naprávla, a tréćata kako novu i čula u sétnotu vreme za drugárćéte-j.
Sled vreme, katu nisa imáli više kogu da kurati i ji dušlo na pámeći za ga si sédati, sekuja ud tej da se ubleči u čarni koženi drej, kača „catwoman”  za taj da si saštišati mažjete s tejnata hubus.
Nisami vu ubádili náj glávnotu. Idnata ud tej i blá užénata ud 10 gudini, druga i blá iskrušnalibovnica na idini užénati čeleći, a tréćata i blá izgudenica, ni ud mlogu vreme izgudéna.

Sled neku denj, se srešteti pá na kafe i si prekázvati za ondz véčari détu sa gu planuvali zágjnu.

 Izgudenicata ubážde: - Sam se ublekala u čarnu, i sas idnija svileni tanći kalcune i katu i stégnali izgudenéka homa mej pregarnali i... nismi spáli sata nošt.

Iskrušnata izgudenica  prekázva i tá:
-         Áz pá taj sam se ublekala, sam si namétnala  idna po dalgja dreja ud gore i sam učla vaz négu na rabota. Katu sam flezala, sam si pusnala gornata dreja i toj i unemeli. Sej saštisali grešnija, i zaklučili vratáta... i smi si učli dabe... prez tri saháte.
-         Tréćata, užénatata, zasraména si navéla glavata i usraći saldzite prekázva:
-         I áz zajéstu  taj sam se ublekala i katu i stégnali toj ud na rabota, me-ji pugladeli starniči i flezva, a méne ne napušte, i áz seda kača majmuca na vratáta. Prez neku razkač si ubrášte glavata i mi duma:

-         Hej, Batman! Si nagotvila neštu, ali pa za carkami ud glaći?!

CDI. KOLKU GUDINI IMAŠI?

Aku imati neku pać prelaga da se smišteti ali da se šáliti, za vu dáma idna ideja.
Satu i kaći možiti da ugátati kolku gudini ima nekuj. Aku toz „nekuj” i „nekuja”, tugaz i još po dubre. Le se znáj či žinite mačnu si ubáždeti vrajsta, ali aku ja ubádati, smalati ud nija makár 10 gudini.
Niji ništu izvanrednu, satu sedi u račune, i či samičeći si smališi u toze račumj gudinata u kujatu si se rudili/a, ama hájdati da probami.


Za počnivanji, pákvajtisi idini plajvas i hartija, ali si cakneti telefone. Ne za drugu, negu da vu babi po léku  i po barži da računiti. Etu ráskačete.
1.     Izberi-si idin numer, ud idini de 9 (numera = a)
2.     Uzmlužeti-gu sas dvá
     (a x 2)
3.     Posle ugudeti još 5
     (a x 2) + 5
4.  Uzmluži satu sas 50
      ((a x 2) + 5) x 50  Némami gulema skuba (vlášći: paranteza mare)
5.  Aku véći si si praznékuvali ali praznékuvala rodnija denj, gudi još 1767, aku nisi, tugázi ugudi sámu 1766.
6.  Ségá smali si gudinata u kujatu si se rudili/a.
7. Bi trebali da ti izlej idini numeri sastávini ud tri, u kojtu parvija i numera na kojtu sti se mislili napreći, a slednite dváta pukázvati, nitu po mlogu, nitu po málku ud kolku gudini imati.


      No, si dávati isapt či i blo bubre či smi učili računj u škulata i nismi ispili mastiltu?!

vineri, 6 octombrie 2017

CD. ČTIRI STOTNI

Sa málku, ali sa mlogu? Sa za dosta, kolku sa tolkus, glávnu ji da sa haznuviti, remnivi, harésvani i čatni, teze čtiri stotni postve ud toze blog, i ne sámu tija, negu i badeštite. Zastánvam, i glademi nazać, makár ud sto na sto ali  ud gudina du gudina, za da ustánati zabelezan  dati za puháždenjétu na toze blog. Niji mlogu, nisa mlog čatelete a nitu utvárenjátata, puháždenjétata na bloga, sámu 31.561, nija sekaći za kárem na dálja s nadeždete či tija za se uzmložati.
          Náša san i da možimi da pišimi za štuti po mlogja práznici ali sreštenjéta na banátsćite balgare palćene, aku  ni za sate, i štuti po mlogu ud nášta palćenska kultura. Treba sámu da duznájmi za seku prujava i taj da možimi da zabeležimi neku rabota u toze blog, i ne sámu pu tuj, negu i prez drugjete medii, da ustáni puznáta pu celija svet.
Seku post ud na toze blog gu računa kača idno zranče peseć ud brega na murjétu, taj kaćétu i seku, makár kolku manena právba, détu ubugateva palćenskata kultura i pumága na upázvanjétu na náša jazići, vera, nusija, trádicji i običáje.
TAJ DA MU BOG PUMOGNI!

 CCXCIX. TREPKA, PU TREPKA

Smi storni za da hodimi pu zemete, némami kirlá da farkami, ama pu napreduvanjétu imami i tazi vazmožnust. Sekaći sti čuli za „ártégjáka détu farka” (vlášći: rucsacul zburator), izmudrin ud idin vlahini. Gá hurtuvam za kačeni, miseljta mu farka paruv pać na „trepći”. No za trepći išta da hurtuvami, piša áz dnés.
Skuj ud námu si žéli, aku néma, négvata kašta, négvotu gnešče. I gá i ima se bori da i naprávi štuti moži po hubanku. Taj či, makár či sam cégurini či stéga da zadremiti i viditi kolku hubanći bi si uredili kaštata, za vu prestáva nekolkus svetičta, vájda za vu badati za házna i za vu pumognati, za vu mámati na drugja ideji. Sámu na gore!

Le trepći imati ud di da si izberéti.joi, 5 octombrie 2017

CCXCVIII. SÉTNATA NOŠT

Felčerćata, idna hubanka, mláda i puštena žina, se dubližva du odara na idin bulnáv, na smrać, kojtu i čekali zaspán premenevanjétu ud na toze svet i  mu ubážde: „ Toja sin i dušali da te vidi, i tuka.” I trebalu da ubádi teze hurti po mlogja pate za da proba da sabudi bulnavija. Prez neku menute, kujatu sa menali kača saháte stárija pustánati ud bulevte, zaspáni ud medecinete, dvám si utváre učite  i proba da vidi, ama ni moži, sám kača u magla, mladéka kojtu sedi pravniči napreći odara. Sas sétnite puteri si utega rakata.
Mládija utega i toj rakata i stiska na gradite  ustarénata, izbarčenata i biz vlága raka na stárija bulnáv bašta, gu puglade s mila i gu ukurážva.
Mládata áséstenća, nosi idin stol za mladéka da moži da pusedi pukraj bulnávija. Sata nošt i sedel sina pukraj bulnávija baštá, gu-j ukurážval i mu-j hurtuvali s mlogu mila i dubro sarc, a menutete sa farkali kača gá sa begali du sétnija mig.
         Ud vreme na vreme ásistenćata i dekala mládija da si sédi, da légni i da si pučini, ama toj ne máreli, i sedel nadálja i  si ukurážvali bulnávija baštá. Gá gotu i flezvali nekuj u salone da preglade bulnávite, mládija sin niti ne gji ulágali, učite sa mu bli nad stárija bulnáv baštá i mlogu hubanći hurti i dekanjáta na kurážja  sa napalnali sarcito na stárija baštá, détu dvám i baktelu. S dvete race darži mládija sin rakata na bulnávija baštá i ni čuj ništu ud naoklu. Nitu drugjete kaći hurtuvati, nitu rázkačete na dofturele ali na drugjete bulnávi, nitu uvájkvanjétu, nitu mašinte kujatu daržati stárca u toze žuvoti. Mišéca  kojtu i uliváli i ubleli dváta i bili prekasnivani sámu ud hubanćéte hurti na mládija sin i šukanjétu na bulnávija baštá.
Katu i krénalu da se razbiva zura, stárija i pučinali. Mládija sin i pusnali rakata na stárija i izjavili smraćta. Sled katu dokturete sa maprávli sate hartij i sa premestli  martavotu telu, mladéka i zapitali: „Koj i bili toze stárija?”
         Začudna ásistenćata mu udguváre: „Toze stárija i bili váša baštá”.
-         Ne, ne bili moja baštá, nisam gu videli u moja žuvotu, ségá i blo za parva, i za žálust i sétna féć. Bog da gu uprusti!
-         Tugázi za kako nisti ubádli homa, za kako si sedeli?
-          Sam znájali ud homa či i idna greška, ama sam sapćásali či sina na toze stárija bi trebalu da badi u teze mégve pukraj négu, ama ne gu imálu. Sam probali da mu ubáda či áz nisam négva sin, ama  sam videli u učite na stárija žélbata za u teze sétni mégve da ima pukraj négu négva sin, i taj či sam ustánali.

Morála: Gá ima nekuj nužda za tébe... nide máre, badi tám, pukraj négu i pumugni-gu!

CCXCVII. NEVESTA I SVÉKARVATA

Se prekázva či udkole vreme, u idna deléćna daržáva, idno mládu mumiče se-j užénalu i sa se premestli vaz svékarva-ji.
Vremeto i tékalu puléku i ji dunélu mlogu lárma, sváda i nirazbirenj usreć nevestata i svékarvata. Nikaćési nisa se štinvali dvete žini, sa bli kača „kučitu i kotkata”, makár či mlogje pate sam videli za kučitu da se „razbire” sas kaštnata kotka. Za satu détu sej tréfvalu nevestata i bla kriva i svékarvata i ji sedela „na krasta” i na seku stapunka ja-ji gádila.
Kaharnu sa menuvali denite, nitu idini biz sváda i lárma. Kača redum, ne samu u taze deléčna daržáva, nevestata i trebalu da ni prestapi hurtata na svékarvata i tuj i ugurčevalu žuvota na nevestata.
Grešnija-j čeleći, blágu na négu či i mogal da tarpi, toj i bili na srade dvete žini, i seku véčari gá si stégali ud rabota i dveta sa mu bli na glavata. Májćata i tužla nevestata, a nevestata i revála ud hargjevusta na svékarvata. U idin denj, nevestata ne mogala više da tarpi i se-j mislila kaći da naprávi da se udkupi ud svékarvata. Denja se-j svádila, a nušća ne spála ud buna kaći da ja umuri.
 Idna sutirna, se-j stisnala i učlá u dugjine, magazine na idin ud kumsijete na tejnite rodnici. Mlogu dubar kumsijin, i blá cégurna či toj moži da ja pumogni bizi da ubážde i na drugje. Prekázala mu-ji sata istorja,  užálvala se-j i revála i mu se moli da ja pumogni, da-j dedi nekakvisi trevi, neštu makár kako za da utravisa svekarvaji, i taj da se udkupi ud nija.
Prumislili se-j stárija targovac, ja-j premolili da gu prečeka málku i izlezali ud dugéne. Prez málku vreme ege di varvi s idin gubert. Gu soči na mládata žina i-ji ubážde či za ja pumogni, ama treba da sluše, da ulága i da zapánti dubre kako treba da právi nadálja. Ubážde-ji toj či i preprávili idnija mlogu utravisani trevi, i ji soči guberta, ama treba da ima bréga či ni moj da si umuri svékarvata taj, ud idnaši, négu sas vreme, taj za nékuj da ni já da ja bedi. Treba, ubážde na dálja targovaca, da se vládaš fubanći s nija, da ni ji udguváreš više, da si pušténa, da vidati sate kumsije či se razbireš sas nija i taj nikuj da ni se misli na tébe i da te bedi.
I taj léku, puléku teze trevi, détu treba da gj bakaš pu malku, sas sémi málku, sám sas dváta prasta da pusuliši u tárele, u tejnotu jádenj, za ja umurati. Ni homa, pu kaćétu sam ti ubádili, negu prez vreme, za nékuj da ni se misli či ti si uzroka na tejnata smraći, i báš za tuj, još idnaši ti udáždem, se vladáje tvarde hubanći s nija, nidej udvrášte nékade i ja slušej u satu kakotu ti ubážde.
Mládata nevesta se vrášte rádusna u tej. Tolkus mirna i punizna i blá, i naučila véći da se istarpe i da ni se jadosva na seku hurta na svékarvata, i seku denj i gotvila, pukraj ubet, pladnina i vičére, za sate, na ćéndija neštu spečjálnu, izvanrednu i izmudrivala za svékarvata. Taj i blá cégurna či starata za izedi trevite imešeni u jádenjétu.
Svékarvata i krénala da si ubiče nevestata, i ne sám málku, ali kača nevesta, negu kača tejnotu mumice, tejnata deštere. Le znájti kaći se duma:  „Hitrite rodnici ni izgubati idno dite, sledi svábdata, negu prejgrájati dve”. I kumšijete sa sapćásali či neštu se-j umenalu, i začudni sa slušeli stárata kaći si fáli nevestata. Mislet-se sámi kolku rádus i ublivala mládija momak gá i videli či dvete žini se razbiret taj dubre.
Prez idno vreme nevestata si dála isápt či satu i dubre, homa i prestánala da meše jádenjétu na stárata s tervi, i jáku se-j razžálili či kako i mogala da izmisli. Barži i tragnala du vaz stárija targovac da gu premoli da ja pumogni još idnaši, otu ségá ne-j više za májća-ji da umri. Du uščére i blá svékarva, séga i duma májća.
Stárija targovac razsmenu i udguvorili.
- Némasi za kakoda se brigosvaš, trevite kujatu áz sam ti gji dáli, nisa utravisani, tija ni škodati sas ništu, po mlogu, tija ukripevati telotu, idinstvenata otráva i stujála u tojtu sarcu, palnu s nrázenji i nikajélnust. No ségá satu i izmenalu, otu si naučila samá da ja puštuvaš, da ni ja vidiši više kača tojta dusmánćja, negu kača tojta májća.


miercuri, 4 octombrie 2017

CCXCVI. HURTATA, LEBA I SIRMÁSETE

03.10.2017, Bologná (pu Catholica.ro) –„Smi grešnici”, mu deka da prepuznájmi Sveti Bašta Pápa Fránc u Svetata Misa udslužna sas prelegata na svaršvanjétu na pástoralnotu patuvanj u diečezte „Cesena-Sarsina” i „Bologna”. Taze Sveta Misa i blá udslužna, večera, u nedele, 1 oktober 2017-ta gudina, na stádjone „Renato Dall`Ara” ud Bologna.
„ Imami vazmožnusta da si izberémi da badimi grešnici pu pate, patnici, da ustánimi u slušenjétu na Guspudina Boga, ga pádnimi, fletimi u greha, da se pukájmi i da stánimi na novu, kača idinrudénija Sin, ali grešnici kujatu sedati sadniči i kujatu sa guvovi u makár kako vreme da se udpráveti s izbrán ud tej hurti, kujati na tej i štinvati” ubážde Sveti Bašta Pápa Fránc u svaska s primera na dváta sinve, kujatu na molbata na baštata-ji da utidati da kupájati u lojzutu, mu udguváreti: parvija ne, ama posle se razmisli i utidi, a drugija, da, ama ni utidi.
         „Možimi da si izberém pate kojtu za gu sledimi: da badimi pukájni grešniti ali licumerni grešnici. Náj glávnata rabota ustánva da napreduvami sarcátu, s sekudenšnata borba s kájeni i vrášteni, ubráštenj kantu Nebésćija Bašta. Otu Bog Bašta trasi hora sas sarcáta čisti i ne hora čisti sámu u vankašnusta”
Sveti Bašta Pápa mu deka da se udstarnimi ud licumernusta, uholnusta, udstarnevanjétu ud nášte bližnici.
„ Náj glávnata hurta i „kájenji”: kájenjétu, i pate détu ništi mu ustávi tvard. Treba da umenémi hurtite „ne” ubádni na Guspudina Boga sas hurtite „dá” i  sate „dá” ubádni na greha sas „ne” , i satu tuj ud mila kantu Guspudina Boga”.
„ Néma krastjánsći žuvoti, žuveni pu kniga, izgradéni pu idin plán u kojtu stéga da napráviši nekolkus právb za da si umiriši vatrešnusta, duševnusta: krastjánsćija pać i pate na smirénusta,  na idna vatrešnust s mlogu utvárenji i razpálčvanj, katedenj gutov za ubráštenj kantu Boga, kujatu znáj da se káj i da se ubárni kantu Négu, da se predadi na sirmaštvotu”
Sveti Bašta Pápa mu pukázva tri hurti, točći, punkta u kujati  treba da se zaluvimi. ”Parvata hurta i Hurtata, kujatu i busolata kujatu mu mámi pu právija pać kogutu za gu sledimi smiréni otu toze i pate na Boga  détu ni treba da gu zalutam u náštu trasenji na modernizma. Drugata hurta i Leba,  Erhárističnija Leb, Svetotu Telu i Kravi, otu ud Euháristijata počniva satu. U Euháristijata i čarkvata, ni u hurti pisani ali ubádni, negu tuke, u Isusvotu Svetu Telu prejamnu ud horata grešni i nužni, kujatu se usešteti milvani, i tugázi  ištati i tija da milvati”.
U trićija red, Sveti Bašta Pápa hurtuva za sirmásete. „Za žálust, i dnés ima mlogje hora kujatu žuvejatu u gulemu némanj. Ama sreštem, za žálust si po častu, hora sirmáse i zažadéni za mila i za idna dubra hurta, hora sami, biz propka, sirmásete na Boga. U tej za namerimi Isusa, otu Isus i sledil pate na sirmášnusta, na pátenjétu i tarpenjétu, na makata.
Zapanteti hurtite kujatu sa mu harésvali na kardinále „Lercaro” udajbetgji na ultáre na vášte sarcá”


„ Aku prejemem i delimi Nebésćija Leb, kaći da ni delimi i zenájćija leb? Treba u seku vreme za zapántimi i da ni zabrávimi tuje nikade. Hurtata, Leba i sirmásete- da molimi za da dustignimi da ni gj zabrávimi doveka i tija da mu mámati pu náša pać”

marți, 3 octombrie 2017

CCXCV. LEKCIJA ZA DICÁTA, NADEŽDE ZA RODNICITE


 Idin sin si-j puzváli stárija-mu bašta da jadati zágjnu u váruša, u idin pručuti i gulemi restáuránt. Stárija bašta, mlogu stári i bulešlivi, u vremeto štuti sa jáli, ud rasenj, se-j  kápnali nekolkus pate  na jánkalata. Više ud seku pulvina lužita s jádenj i stégala na négvite drej, na tarpézata i pu dole. Horata ud na kumšijsćéte tarpézi sa se butali i sa se presmevali na stárcata. Ama sina nitu ne ulágali.

Sled katu sa se najáli, sina, kača gá ne se tréflu ništu, ne ulágali drugjete hora ditu sa si šapnali  i sa sokali kantu tejnata trapéza, i pumognali stárca da stáni i sa učli nazaći, u bájata i mu-j utrili drejte, gu-j ućésali i mu-j namestili naučárete i ćjošaka na rizata détu i sedel izvitu.

Katu sa izlezali, nanovu, sate hora sa gladeli u tej i mlogja sa se pitali iz miselj, kaći toze mládija i bili saglásin da se naprávi za srám sas stárca.

Sina i vékal kélnera, i platili i ji pumognali stárija-mu bašta da stán i taj puléku pud raka izlezvati i si utádeti.

U tuj vreme idin po stár čeleci ud na kunšijskata tarpéza gu-j zapitali, na po visoći glás, taj za sate ud sobata da čujati.

- Momak… nisi ja ustávili neštu tuka ?
 Mládija mu-j udguvoril:
-         Ne, nisam ustávili ništu.

-         Čeleka ubážde nadálja: Bá, puštén momak, si ustávili, si ustávili idna lekcija za sate dicá i gulema nadežde za tejnite rodnici.


       

   Katu sa čuli, sate prebránite, kujatu du udeve sa se presmevali na i dváta, sa si navéli glavite zasraméni.


           

  

CCXCIV. NIŠTU BIZI MULITVA

Menatata nedele, 1 oktober, 26-ta preku gudinata, kača seku nedele  s pubožnust smi bli, sekuj ud námu na misa. S mulitvi i pesmi smi falili Boga i smi se molili da mu dadi négvata milusarcnust. Ne sámu tazi nedele, ama ségá vu piša. Mi-ji ustánalu u pámeć primera dádini ud guspudina Drăghia Novița.

“Idin misnić se-j premestili u idna nova paraćija, u novi váruš. Nipuznati horata i nipuznát váruš, taj či se-j trudili da gji puznáj sate vernic, ali štuti po mlogja, ama i da razpuznáj váruša.
          Idin denj, ud parvite u novija váruš i štel da izpráti idno pismu, i ji krénali iz váruša da trasi poštata. Videl-ji či niznáj nakade pa i zapitali idin mladéć:
-         Fálin Badi Isus! Nide se sarde! Možiš li, da mi ubádiš pu di i poštata ? Ti se mola!
-         Párvu, na dve stotni métera na desnicata. Udguváre mladéka.
Sled katu i zafálel, misnika duma:
-         Out si me pumognali da namera poštata, bi štel i áz da te pumogna s neštu. Te čekam dára, posle pládne u čarkvata za da ti pukáža kaći možiš da nameriš Boga i véčnotu blažénstvu.
Mladika se-j razsmel i mu udguváre:
-         Guspudine, pa ti nisi bili kadarin da nameriš poštata, ditu i na dve stotni métera, pa ištiši da me naučiši da namera pate kantu nebeto?!”

Ama nija znáj dubre za kako dvádem u čarkvata. Da molimi, i taj da si zaslužimi uproška i putera, sila da káremi i nadálja právija pać.

 Mi dváde u pámeć idin drugi primer.

Idno manenu ditenče se maći da uripi, natisni, da premesti stola, zadosta tažći, naprávini sámu ud zdrávu dubélu darvu, ud naspeći sobata, Se mači, se peni, ama nikaći  nimoj.
-         Nimoja i gátá! Tuj si to, kako da práva?!
Baštata i sapćásali, pa mu duma:
-         Si probali za dosta? Si probali satu ud ditu si kadarin za da premestiši stola?
-          Dá. Udguváre ditenčitu.
-         Cégurnu?
-         Da, cégurnu, i nimoja, tuj si to.
-         Sinko, nisi naprávili satu détu i mogalu za da premestiši stola.
Sina gu glade ukukátin, ni razbire, i se čudi.
-         I mogalu da me vikaš méne, i áz bi premestili stola, ama nisi naprávili tuj, i pá ubáždeš či si naprávili satu détu i blo vazmožnu.

          Nija ne trebalu da četim toze primer za da razberém či smi nikadarni biz mulitva, tojest biz Boga.

     NIŠTU BIZI MULITVA!

luni, 2 octombrie 2017

CCXCIII. G.A.L. ČEKA VÁŠTE PROJEKTE


Za GAL (Grup de Acțiune) Asočijácjata “Timiș Torontal Bârzava” sam pisal još na toze blog. Sigá, vu naznajevam, kača clen na komiteta na ásočijácjata parvite trite merći ud toz period.

6/1A- Se prejemet projekte za usnuvevanjétu u kooperácji, ujdinvanjetu na horata za zágjnu da si namerati po mlogu kupáče i po dubri ceni.  Prez projekta moži da se išti náj mlogu 100.000 euro.


3/6A Projecte prez kujatu za se namali, ali prestán sas sém upustevanjétu na selata prez novi mesta za rabota udvan paurijata.  Se dáva  20.000 du 30.000 euro za projeka.


1/6B Taze merka i za obšnite za projekte za pudnuvevanijétu na seláta, se dáva du 120.000 euro za projekta, ama i za ONG tojest ásočijácji i fundácji, pu 30.000 euro.Out teze projekte treba  napisan za, ama i naprávni u teritorja na GAL ništa purdalgevam tolkus, i  vu kána da pregladet sájta na asočijácjata i, se razbire da napišiti i prejgrájti mlogja projekte.

sâmbătă, 30 septembrie 2017

CCXCII. ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАБЧ ПОСЛУЧАЙ 22 СЕПТЕМВРИ


CCXCI. НОВАТА УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

ДО
Начално училище в с. Брещя, област Тимиш

 
Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с началото на новата учебна 2017/2018 година ръководството на Стопанска академия "Димитър А. Ценов", Свищов се обръща към целия преподавателски и административен екип и учениците на Вашето училище с пожелания за здраве, нестихваща енергия и устременост към нови хоризонти.Нека новата учебна 2017/2018 година бъде успешна за Вас и Вашите ученици! Уверяваме Ви че в лицето на Стопанска академия "Димитър А. Ценов", Свищов имате доверен партньор и приятел!

С уважение:
гл. ас. д-р Радосвета Кръстева - Христова
Главен координатор
Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността
Стопанска академия "Димитър А. Ценов", Свищов


CCXC. KIRVÁJ 2017 U BRÉŠĆA.9 -10 SEPTEMBER
12 SEPTEMBER
1902 – 2015 -115 GUDIN BREŠĆÁNSKA ĆARKVA
Toze gudišnija kirváj, praznéka na brešćánskata čarkva i idin jubéljárin práznić, zaštotu nášta milna  brešćánska čarkva navaršva i praznékuva prez námu, vernicite, 115 gudini.
Nášte prededve sa si izgradili još u 1870-tu letu tejnotu čarkviče, u gumnutu na ségášnata čarkva izgradéna u  1902-ta gudina, biz nikakva pomušt udvan séltu. Se dupáde, dáklem, da se rádvami, molimi i pejemi, i tuj právim i dnés na náša sládći májčin jazéć, ondz “kogu” smi naslidli ud nášte prededve.
            U 9 september, pu obićája, mládite sa dunéli ćétkata da se blagusvi u Svetata Misa udslužna  ud 10  misnic. Sas pesmi sa ja izdignali napreći čarkvata, a posle pládne sa ja kockali. Sréćnite ud tazi gudina sa bli Severá Eduard i Dermeštiov Denisá.
Na toze práznići, sas málku po mlogu ud kátadenšnite deni, brešćánskata čarkva ne mogala da usuji mloštvutu brešćáne, tejnite sinve i dešteri mánati, mámni ud talázete na žuvota i sate gustene. Guspudin Dáni Kálápiš i raznimiril sarcáta sas négvata predika u kujatu i pufálil ne sámu čarkvata sas tejnite clenve, kujatu sa videni i prefálni pu di gotu se čuj za tej, negu sata obštnust. Ud deléku, ubážde guspudin Kálápiš, se čuj, osubitu u Rágine, glasa na brešćánsćija kor. Makár či niji idin profesjonálin kor, i izvan redin za tuj, out seku čeleći détu zam del na pubožnusta, ud manen du stár peji  hubanćite pesmi.
Večera na parvija denj, sled ćitkata i kulturnija prográm sastávin ud brešćánete i tejnite gustene ud Stár Bišnov – Palućenka,  Vinga - Balgarče, Timišvar – Slavjak, Smikluš – Kalanfilče i slédval bala, a drugija deni, sled Sveta Misa i pladnina, smi puhodli sate pučinati i s mulitva – križin pać i cveć smi i zafálel na sate, za satu détu sa právli za nášta čarkva. Idnija ud tej sa ja izgradili, o drugjete, po gulemija tál ud tej sa se brégosval za tejnata ćičnus i hubus.

            U tornic, 12 september- praznéka na Ime Marijnu, Svetata Misa i blá udslužna s 17 misnic, a monsenjore Gjuka Áugustinov mu i raztušil, kača mlogje pate u vremeto kolku i bili misnić u Bréšća, i ne sámu, ama i ukripil i ujáknal u námu verata i nadeždete či imam putera za s makár kolku manena právba za dustignim zágjnu da ni se izgubim kača nácja, na toze svet i da si zaslužimi sreštenjétu sas sate palćene, i ne sámu vaz Náša Nebésći Bašta.